Sunday, October 25, 2015

Soalan Bentuk KBAT 2015Jiran sepakat ( hidup berjiran yang bermuafakat)
Membawa berkat ( mendatangkan kemaslahatan)
Jiran tetangga melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan
Membawa perpaduan kaum dan menjalinkan ikatan kejiranan mesra
Jiran tetangga menghidupsuburkan skim Rukun Tetangga
Memastikan keselamatan kawasan kejiranan dan mengurangkan kes jenayah Indeks.
Media massa dan agensi kerajaan menjayakan Rumah Terbuka Kebangsaan – dianjurkan KDN di PWTC semasa sambutan Hari Aidilfitri 2015, ( jiran tetangga menjemput sahabat taulan dan kaum kerabat di sekitar kawasan kejiranan ke majlis rumah terbuka)
Pemupukan jati diri bangsa
Saling memahami
Mengasimilasikan budaya masing-masing
Hari keluarga dan sukaneka diadakan oleh JKKK
Mengurangkan masalah konflik kekeluargaan dan jiran tetangga berpeluang berkongsi suka duka – kerukunan masyarakat majmuk
Amalan gotong-royong diadakan sekali-kala di kawasan kejiranan
Mewujudkan persekitaran yang bersih – meningkatkan imej negara

Anda mengambii bahagian dalam pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan anda ialah ‘Keluarga Bahagia Tonggak Kemajuan Negara’. Sediakan teks syarahan itu selengkapnya
Keluarga bahagia
Negara maju
Kursus perkahwinan sebelum mendirikan rumah tangga – mementingkan kerukunan dalam hidup berkeluarga
Kerukunan di keluarga akan menjamin kerukunan masyarakat dan kemajuan negara – bebas daripada gejala sosial
Mementingkan pendidikan anak
Anak berbangga dan berasa dihargai – berusha berbakti kpd negara
Sifat toleransi dan penghormati sesama ahli keluarga
Yang tua dihormati,
Yang muda dikasihi.
Anak memahami sifat harmoni semasa bekerja
Berusaha menterjemahkan aspirasi pemimpin negara
Kepercayaan kepada Tuhan dalam kalangan ahli keluarga
Kerukunan negara
Mematuhi disiplin dalam hidup berkeluarga
Kedaulatan undang-undang
        Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang Berusaha Encik Ali bin Abu, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Wangi, barisan hakim yangi arif lagi bijaksana, guru-guru, dan rakan-rakan yang dihormati. Pada pagi ini saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk ‘Keluarga Bahagia Tonggak Kemajuan Negara’. Mengikut Prof. Syed Naqqib Al-Attas, keluarga bahagia dapat didefinisikan sebagai sebuah keluarga yang mempunyai pakej lengkap untuk kebahagiaan semua ahli keluarga. Kamus Dewan pula mentakrifkan frasa tonggak sebagai pemangkin atau penentu. Frasa kemajuan negara pula diertikan sebagai kecemerlangan sesebuah negara dalam segenap aspek. Oleh itu, saya akan membuktikan kepada hadirin bahawa sesungguhnya benar bahawa keluarga bahagia boleh membentuk anak-anak menjadi insan terbaik seterusnya menyumbang kepada kemajuan negara. Jadi, bagaimanakah yang dikatakan keluarga bahagia itu mampu menjadi tonggak kemajuan megara?
Text Box: bapa supaya anak-anak srgambil bahagian dalam jmasyarakatan, yang boleh ir-ya aktiviti sedemikian e nat orang-orang dewasa ra bersama-sarna, mereka ma dalam kalangan rakan sangka antara kaum akan ik melakukan akt-viti yang 3ah biasa dengan aktiviti ,ang tidak kekok bergaul cahawa penyertaan dalam ik-anak yang cinta akan  e'upakan tanggungjawab hicjpan manusia. Tanpa ~anpa perpaduan, semua :azat menjalani kehidupan dapat memerintah dengan rraauan perlu digalas oleh -_ah memainkan peranan uvsungguh. Perkara yang>a untuk mewujudkan nilai Penbahasa Melayu pernah iya Proses pemupukan a sejak anak-anak masih ana dan dipelihara agar>ai bila-bila.  ncan syarahain peringkat luarga Bahagia Tonggak  a'c Berusaha Encik Ali bin -■ 3e' Wangi, barisan hakim a?uan yang dihormati. Pada r .ang bertajyk ‘Keluarga t Syed Naquib Al-Attas,          Keluarga bahagia ialah keluarga yang mampu mendidik anak-anak memahami ajaran agama seterusnya menjadi tonggak kemajuan negara. Sesebuah keluarga yang mengamalkan perintah Allah dengan sempurna akan memperoleh ketenangan. Ulamak terkemuka negara, Dr. Abu Hassan Din Al-Hafiz pernah menyatakan bahawa orang yang beragama mudah dikawal. Pernyataan ini membuktikan bahawa seseorang yang beramal dengan agama secara sempurna akan mempunyai kestabilan emosi. Orang yang mempunyai kestabilan emosi tidak akan mengganggu orang lain ataupun merosakkan keamanan negara. Apabila negara kita aman, maka pemimpin negara dapat memberi fokus kepada kemajuan negara. Sebagai contohnya, anak-anak yang dididik dengan ajaran agama akan mementingkan keselesaan orang lain. Mereka tidak akan merosakkan harta benda awam atau dengan sengaja mengambil harta milik orang lain. Oleh sebab keluarga bahagia mampu membentuk warganegara yang baik, maka pemimpin negara lebih fokus untuk memajukan negara. Jelaslah bahawa keluarga bahagia mampu menjadi tonggak kemajuan negara.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,
        Keluarga bahagia ialah keluarga yang mampu memberi pendidikan formal seterusnya menjadi tonggak kemajuan negara. Negara sangat memerlukan rakyat yang mampu menyumbang tenaga dan fikiran ke arah pembangunan negara. Antara objektif Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk melahirkan sumber tenaga kerja yang boleh membangunkan negara. Objektif ini perlu disahut oleh setiap keluarga dengan memberi pendidikan formal bermula dari anak-anak berusia tujuh tahun hinggalah mereka melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Apabila anak- anak mempunya taraf pendidikan yang tinggi, mereka boleh membangunkan kerjaya sendiri dan menyumbang jasa kepada negara. Sebagai contohnya, seseorang yang bekerja sebagai jurutera akan memberi fokus kepada kerjayanya. Kerjaya yang diperoleh adalah disebabkan oleh usaha gigih ibu dan bapanya yang menjadikan keluarga bahagia sebagai perkara paling vital. Oleh itu, jelaslah bahawa keluarga yang mementingkan pendidikan formal ialah keluarga bahagia yang akan menyumbang kepada kemajuan negara.
        Keluarga bahagia ialah keluarga yang mencintai perpaduan seterusnya menjadi tonggak kemajuan negara. Sesebuah keluarga yang baik akan mendidik anak-anak supaya menghormati orang lain. Sebagai contohnya, ibu bapa yang baik akan menjelaskan kepada anak-anak tentang kepentingan pengamalan konsep kejiranan tanpa mengira agama atau bangsa. Apabila anak-anak menghormati orang lain, cinta akan perpaduan akan terbentuk dalam diri mereka. Seseorang yang mencintai perpaduan, akan memastikan perpaduan yang sedia terjalin dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum terus terpelihara. Kemajuan sesebuah negara bertitik tolak daripada perpaduan rakyat. Keluarga bahagia yang mementingkan perpaduan mampu melahirkan warganegara yang bergerak seiring untuk memajukan negara. Apabila semua rakyat bersatu padu hasil daripada pembentukan keluarga bahagia, maka negara juga akan mendapat manfaat yang besar. Cogan kata yang selalu disebut, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh sewajarnya dijadikan pegangan oleh semua ahli masyarakat. Oleh itu, jelaslah bahawa keluarga yang mementingkan perpaduan merupakan keluarga bahagia yang menjadi tonggak kemajuan negara.
Hadirin yang dihormati,
        Keluarga bahagia ialah keluarga yang menguasai teknologi maklumat dan komunikasi seterusnya menjadi tonggak kemajuan negara. Dalam era ledakan teknologi maklumat kini, kemahiran dalam bidang ini merupakan perkara paling asas bagi setiap orang. Hal ini dikatakan demikian kerana semua bidang pekerjaan memerlukan modal insan yang menguasai teknologi maklumat. Keluarga yang bahagia akan memberi pendedahan yang secukupnya kepada ahli keluarga agar setiap orang dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan orang lain dalam menghadapi cabaran global. Sebagai contohnya, keluarga yang bahagia akan membeli sekurang-kurangnya sebuah komputer beraplikasikan Internet di rumah bagi membiasakan ahli keluarga dengan dunia siber. Di samping itu, ibu bapa pula akan menerangkan kepada anak-anak baik buruk penggunaan Internet agar mereka menguasai teknologi tersebut dengan jiwa yang bersih. Oleh itu, jelaslah bahawa penguasaan teknologi maklumat oleh warganegara Malaysia hasil daripada penjanaan yang dilakukan oleh keluarga bahagia mampu memacu kemajuan negara.
        Keluarga bahagia ialah keluarga yang mendapat kasih sayang seterusnya menjadi tonggak untuk memajukan negara. Kasih sayang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak mendapat kasih sayang. Tanpa kasih sayang, seseorang akan menjadi ekstrovert思想开放者dan tiada kestabilan emosi. Jika orang yang tidak mendapat kasih sayang diberi peluang memimpin sesebuah organisasi kerajaan, berkemungkinan dia gagal untuk melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Sebagai contohnya, seseorang yang tidak mendapat kasih sayang tidak akan dapat bertolak ansur dengan orang lain ketika bekerja. Hal ini demikian akan mewujudkan suasana tegang ketika bekerja. Keluarga bahagia yang memberi kasiih sayang kepada anak-anak menyebabkan anak-anak membesar dan mencapai keseimbangan dari segi kognitif dan emosi. Suasana kerja yang baik akan menyebabkan peningkatan produktiviti dan memajukan negara. Tuntasnya, keluarga yang memberi kasih sayang kepada anak-anak merupakan keluarga bahagia yang menjadi tonggak kemajuan negara.
Guru-guru dan rakan-rakan yarig dihormati,
        Sejak zaman dahulu lagi, keluarga memainkan peranan paling dominan dalam memajukan negara. Setiap orang yang berjaya hari ini, semestinya bertitik tolak daripada keluarga bahagia. Sebaliknya, orang yang gagal pula kebiasaannya berasal daripada latar belakang keluarga yang porak- poranda. Atas kesedaran itulah kerajaan Malaysia yang prihatin telah mewujudkan Kementerian Wanita, Keluarga, dan Masyarakat bagi menjaga kepentingan keluarga secara keseluruhan di Malaysia. Kewujudan kementerian ini juga bagi melatih setiap keluarga agar memainkan peranan lebih efisien ke arah merealisasikan keluarga bahagia. Kerajaan sangat memerlukan keluarga bahagia dalam usaha bagi memacu kemajuan negara. Tanpa keluarga yang bahagia, kemajuan negara akan terencat dari pelbagai kekangan akan timbul. Kesimpulannya, berdasarkan huraian-huaraian yang telah diberikan jelaslah bahawa keluarga bahagia merupakan tonggak kemajuan negara sejak dulu, kini, dan selama-lamanya.
Sekian, terima kasih.
    

No comments: