Thursday, August 18, 2016

selokaLatihan Berasaskan Petikan
i.Berdasarkan rangkap pertama seloka di atas, apakah yang dilakukan oleh Pawang Raja?     [2 markah]
Berdasarkan rangkap pertama seloka di atas, Pawang Raja telah mengerahkan orang-orangnya_bekerja___________. Seramai empat puluh empat orang_tukang_______________yang mahir membuat istana tersebut. Mereka bekerja siang dan malam untuk__menyiapkan______________         sebuah istana.

i.Berdasarkan rangkap kedua seloka di atas, berikan maksud Besar tersergam sembilan ruang.        [2 markah]
Maksud besar tersergam sembilan ruang ialah istana yang _besar tersergam_itu mempunyai __sembilan ruang utama            .

i.Apakah yang berlaku发生 selepas istana itu siap dibina? [2 markah]
Perkara yang berlaku selepas istana itu siap dibina ialah tukang yang ditugaskan untukmembina istana itu meninggal dunia. Tiada seorang pun tukang yang lain dapat meniru kehebatannya menghasilkan seni ukiran dan corak tersebut.
Selain itu,_istana yang hebat itu telah diserahkan kepada raja dan permaisuri.

i.Berdasarkan rangkap kedua, gambarkan keadaan istana raja yang telah siap dibina. [2 markah]
Istana yang besar tersergam itu mempunyai sembilan ruang utama, sepuluh rembat guntung, sebelas pancung serong, dan dua belas anjung tinggi.

i.Berikan maksud bertakuk bersedinggam赤红.
...kawasan yang bertakik yang diwarnakan dengan merah.

i.Huraikan maksud rangkap kelima seloka ini.[2 ]
... sebaik istana itu siap dibina, tukang yang ditugaskan membina istana itu telah meninggal dunia menyebabkan tiada seorang pun tukang yang lain dapat ___meniru_______________ kehebatannya menghasilkan seni ukiran dan corak tersebut. Istana yang hebat itu telah _diserahkan_______________ kepada raja dan _permaisuri___________.

i.Jelaskan tiga aspek gaya bahasa yang terdapat dalam seloka di atas.[5 markah]
..._personifikasi_______________拟人. Contohnya: Tiang tengah syukur menanti ... metafora暗喻. Contohnya: _tiang tengah, anjung tinggi______
Latihan berasaskan komsas
ii.Jika anda ingin memiliki sebuah rumah, apakah ciri-ciri rumah yang anda idamkan itu? Nyatakan tiga ciri rumah idaman梦想 anda.[4 markah]
... rumah idaman itu dilengkapi dengan segala kemudahan ... ruang dalam rumah itu mestilah kondusif ... rumah itu mempunyai aspek keselamatan seperti mempunyai alat penggera kebakaran dan kamera litar tertutup (CCTV)

ii.Pada pendapat anda, mengapakah raja mementingkan aspek kesenian dan keunikan seni bina dalam pembinaan istana baginda itu? Nyatakan tiga sebab anda. [3 markah]
... agar istana yang dibina itu menjadi lambang keunggulan seni bina di negeri itu ...untuk menunjukkan kehebatan dan kemewahan tempat bersemayam Raja ...untuk membuktikan istana Raja Melayu kaya dengan keunikan dan kesenian seni bina

ii.Pada pendapat anda, mengapakah istana dibina dengan memuatkan elemen-elemen ukiran dari negara luar?
... menunjukkan mempunyai perhubungan diplomatik dengan negara-negara terbabit ... sebagai tanda kemegahan mempunyai hubungan dengan kuasa-kuasa besar ... menarik pedagang-pedagang negara terbabit untuk berdagang


ii. Setiap orang mempunyai impian梦想 untuk memiliki拥有 rumah sendiri. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri 特征sebuah rumah yang selesa舒服?
...Mempunyai pelbagai ruang seperti ruang tamu, ruang makan, dapur, dan bilik tidur serta tandas.
...Ruang pengudaraan yang bebas dan tidak tertutup.
...Rumah.dibina di kawasan yang banyak mempunyai jiran tetangga.

ii Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mempertahankan 保护seni艺术 ukiran 雕刻dan seni binaan yang diwarisi继承 daripada nenek moyang kita? [3 ]
Pada pendapat saya, cara untuk mempertahankan seni ukiran dan seni binaan yang diwarisi daripada nenek moyang kita adalah dengan cara kerajaan memberi __galakan______________ kepada semua pihak untuk _menerapkan seni__________________________ ini dalam __pembinaan______________ bangunan. Selain itu, seni ini _diajarkan_________ kepada pelajar di sekolah. Akhirnya, semua ___bangunan kerajaan________________ perlu menggunakan seni ukiran ini.

ii.Sebagai rakyat, mengapakah kita mesti menunjukkan 展示ketaatan kita kepada seorang raja?       [3 markah]
Sebagai rakyat, kita mestilah menunjukkan ketaatan kita kepada seorang raja kerana raja merupakan__ketua pemerintah_____ _________ yang perlu___ditaati oleh rakyat________________________. Selain itu, supaya kita sentiasa sedar akan对于 _kedudukan diri__________________kita sebagai____rakyat jelata__________________. Akhirnya, agar kita tidak digelar sebagai penderhaka叛逆.

ii.Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu teliti dalam mereka设计 bentuk rumah sendiri? [3 markah]
Pada pendapat saya, kita perlu teliti dalam mereka bentuk rumah sendiri agar__reka bentuk____________rumah tersebut menepati遵守__kehendak______________dan__cita rasa_________________kita. Selain itu, agar dapat memberikan _kepuasan____kepada diri kita. Akhirnya, agar menepati ciri-ciri kediaman yang terkini.

ii.Pada zaman moden ini, ramai orang gemar mengubah suai rumah walaupun terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi. Pada pendapat anda, mengapakah mereka sanggup bertindak sedemikian? [3 markah]
...untuk _keselesaan_______________ hidup ...memenuhi __tuntutan____________kehidupan __moden____________ ...untuk ___bersaing_______________dengan orang lain ...untuk __menunjuk-nunjuk___________________ kepada orang lain
Latihan komsas
iii.Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam seloka tersebut.[4 markah]
Dua pengajaran yang terdapat dalam seloka tersebut ialah kita mestilah rajin___bekerja__________________dengan sungguh-sungguh untuk memastikan segala_perancangan_______________yang dibuat berjaya __membuahkan______________ hasil. Selain itu, kita hendaklah__gigih___________________    berusaha tanpa mengenal认识erti__penat____________.

iii.Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam seloka di atas. [4 markah]
Dua persoalan yang terdapat dalam seloka di atas ialah kesetiaan rakyat terhadap      arahan dan perintah__________________raja. Selain itu, kehalusan__seni ukiran_________________dan keunikan独特__seni bina_____________________________istana.
...___ketaatan________________ rakyat kepada __pemerintah_________________. Contohnya, apabila arahan diberikan untuk membina istana semua rakyat taat untuk melaksanakannya
.... ___bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contohnya, setiap orang yang mempunyai kemahiran membangunkan istana secara bekerjasama.
... ketekunan masyarakat _tradisional.  Contohnya, sanggup bekerja untuk membangunkan istana _siang dan malam  serta membahayakan __membahayakan_______________mereka sendiri.

iii.Jelaskan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam seloka tersebut[4 markah]
Dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam seloka tersebut ialah_kepatuhan______________ Contohnya, orang besar berempat ___setia dan menjunjung titah_______________ raja untuk _membina sebuah istana. Selain itu, nilai ___kegigihan_______________. Contohnya, empat puluh empat tukang yang mahir __gigih_______________ untuk _menyiapkan istana raja walaupun terpaksa bekerja siang dan malam_


iii. Huraikan dua bentuk seloka di atas.
...berbentuk bebas dan terdiri daripada lima rangkap ...bilangan baris dalam rangkap pertama hingga
ketiga ialah enam baris, rangkap keempat ialah lapan baris, dan rangkap kelima ialah tiga baris


iii. Huraikan dua unsur bunyi yang terkandung dalam seloka di atas.[4 markah]
...asonansi (perulangan bunyi vokal u). Contohnya, Tujuh bulan tujuh pumama ...aliterasi (perulangan bunyi konsonan t). Contohnya, Tiang tengah syukur menanti

ii.Pada pendapat anda, mengapakah istana dibina dengan memuatkan elemen-elemen ukiran dari negara luar?
... menunjukkan mempunyai perhubungan diplomatik dengan negara-negara terbabit ... sebagai tanda kemegahan mempunyai hubungan dengan kuasa-kuasa besar ... menarik pedagang-pedagang negara terbabit untuk berdagang

iii.Huraikan dua persoalan yang terkandung dalam seloka tersebut.
...         Ketaatan rakyat kepada pemerintah. Contohnya, apabila arahan diberikan untuk membina istana semua rakyat taat untuk melaksanakannya
... Bekerjasama dalam melakukansesuatu pekerjaan. Contohnya, setiap orang yang mempunyai kemahiran membangunkan istana secara bekerjasama.
... Ketekunan dan kerajinan masyarakat tradisional. Contohnya, sanggup bekeija untuk membangunkan istana siang dan malam serta membahayakan nyawa mereka sendiri.


iii.Huraikan dua nilai yang terdapat dalam seloka ini.[4 markah]
... kepatuhan. Contohnya, orang besar berempat setia dan menjunjung titah raja untuk membina sebuah istana yang baharu
... kegigihan. Contohnya, empat puluh empat tukang yang mahir gigih menyiapkan istana raja walaupun terpaksa bekerja siang dan malam

i.Jelaskan tiga aspek gaya bahasa yang terdapat dalam seloka di atas.[5 markah]
... personifikasi. Contohnya: Tiang tengah syukur menanti ... metafora. Contohnya: tiang tengah, anjung tinggi
i.Berdasarkan rangkap kedua, gambarkan keadaan istana raja yang telah siap dibina.          [2 markah]

ii. Setiap orang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri sebuah rumah yang selesa?
...Mempunyai pelbagai ruang seperti ruang tamu, ruang makan, dapur, dan bilik tidur serta tandas.
...Ruang pengudaraan yang bebas dan tidak tertutup.
...Rumah.dibina di kawasan yang banyak mempunyai jiran tetangga.

iii. Huraikan dua bentuk seloka di atas.
...berbentuk bebas dan terdiri daripada lima rangkap ...bilangan baris dalam rangkap pertama hingga
ketiga ialah enam baris, rangkap keempat ialah lapan baris, dan rangkap kelima ialah tiga baris

ii.Pada zaman moden ini, ramai orang gemar mengubah suai rumah walaupun terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi. Pada pendapat anda, mengapakah mereka sanggup bertindak sedemikian? [3 markah]
...untuk keselesaan hidup ...memenuhi tuntutan kehidupan moden ...untuk bersaing dengan orang lain ...untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain

iii. Huraikan dua unsur bunyi yang terkandung dalam seloka di atas.[4 markah]
...asonansi (perulangan bunyi vokal u). Contohnya, Tujuh bulan tujuh pumama ...aliterasi (perulangan bunyi konsonan t). Contohnya, Tiang tengah syukur menanti
Latihan B5
i.Berikan maksud bertakuk bersedinggam.
...kawasan yang bertakik yang diwarnakan dengan cat merah

ii.Pada pendapat anda, mengapakah istana dibina dengan memuatkan elemen-elemen ukiran dari negara luar?
... menunjukkan mempunyai perhubungan diplomatik dengan negara-negara terbabit ... sebagai tanda kemegahan mempunyai hubungan dengan kuasa-kuasa besar ... menarik pedagang-pedagang negara terbabit untuk berdagang

iii.Huraikan dua persoalan yang terkandung dalam seloka tersebut.
...         Ketaatan rakyat kepada pemerintah. Contohnya, apabila arahan diberikan untuk membina istana semua rakyat taat untuk melaksanakannya
... Bekerjasama dalam melakukansesuatu pekerjaan. Contohnya, setiap orang yang mempunyai kemahiran membangunkan istana secara bekerjasama.
... Ketekunan dan kerajinan masyarakat tradisional. Contohnya, sanggup bekeija untuk membangunkan istana siang dan malam serta membahayakan nyawa mereka sendiri.
Latihan B6
i.Huraikan maksud rangkap kelima seloka ini.[2 ]
... sebaik istana itu siap dibina, tukang yang ditugaskan membina istana itu telah meninggal dunia menyebabkan tiada seorang pun tukang yang lain dapat meniru kehebatannya menghasilkan seni ukiran dan corak tersebut. Istana yang hebat itu telah diserahkan kepada raja dan permaisuri.

ii.Pada pendapat anda, mengapakah raja mementingkan aspek kesenian dan keunikan seni bina dalam pembinaan istana baginda itu? Nyatakan tiga sebab anda. [3 markah]
... agar istana yang dibina itu menjadi lambang keunggulan seni bina di negeri itu ...untuk menunjukkan kehebatan dan kemewahan tempat bersemayam Raja ...untuk membuktikan istana Raja Melayu kaya dengan keunikan dan kesenian seni bina

iii.Huraikan dua nilai yang terdapat dalam seloka ini.[4 markah]
... kepatuhan. Contohnya, orang besar berempat setia dan menjunjung titah raja untuk membina sebuah istana yang baharu
... kegigihan. Contohnya, empat puluh empat tukang yang mahir gigih menyiapkan istana raja walaupun terpaksa bekerja siang dan malam

Latihan B7
i.Jelaskan tiga aspek gaya bahasa yang terdapat dalam seloka di atas.[5 markah]
... personifikasi. Contohnya: Tiang tengah syukur menanti ... metafora. Contohnya: tiang tengah, anjung tinggi

ii.Jika anda ingin memiliki sebuah rumah, apakah ciri-ciri rumah yang anda idamkan itu? Nyatakan tiga ciri rumah idaman anda.[4 markah]
... rumah idaman itu dilengkapi dengan segala kemudahan ... ruang dalam rumah itu mestilah kondusif ... rumah itu mempunyai aspek keselamatan seperti mempunyai alat penggera kebakaran dan kamera litar tertutup (CCTV)

No comments: