Tuesday, August 30, 2011

skop tentang kokurikulum dan sukan


tulis sebuah ringkasan tentang peranan aktiviti kokurikulum dalam pembangunan modal insan.
Kokurikulum dalam _______________________________ sering dipandang ____________ walaupun kegiatan seperti aktiviti ____________dan ______________________ sudah lama wujud. Penilalan kecemerlangan pelajar ______________ prestasi _________________menyebabkan kebanyakan ________________ kokurikulum dilakukan secara _________________. Walau bagaimanapun, ________________ Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) _____________mengubah senario ini.
Teras kedua PIPP, iaitu usaha membangunkan _______________________ dengan memberikan _____________ dalam kegiatan kokurikulum. Harapan Kementerian Pelajaran, melalui aktiviti ini, diharapkan modal insan negara mempunyai ________________ yang luas dan _________________ tinggl serta ________________ dengan ___________________ semasa. Selain itu, diharapkan mereka juga dapat ________________dan mampu ___________ dengan ___________________ yang sering berubah-ubah di samping ______________________ mencipta peluang baharu.
Aktiviti kokurikulum yang pelbagai dan ___________________ memberikan ruang kepada pelajar untuk membuat pilihan dalam meningkatkan _________________ dan _____________ aktiviti kokurikulum secara ______________ dan _______________. Aktiviti kokurikulum dapat membantu ____________________________ pelajar yang ____________  dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek(JERI) seperti yang dikehendaki dalam ______________________________.
Penyertaan aktif para pelajar dalam kegiatan secara ________________ membantu mereka meningkatkan ____________ ____________dan __________________. Aktiviti ini juga dapat memupuk _____________________________ selain __________ diri mereka. Penyertaan aktif para pelajar dalam aktiviti persatuan juga bukan sahaja dapat _________________ dan _______ pelajar, malah membantu mereka untuk ________________ dan meningkatkan ________________ dalam pelbagai ____________.
Penyertaan pelajar dalam bidang sukan pula dapat meningkatkan _____________________ dan _____________ di samping ____________________________________. Dengan ______________, ____________________, dan ________________ yang mencukupi, aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan __________, ___________, _______________, dan ____________ ____________ ke tahap yang lebih cemerlang. Selain itu, kokurikulum juga ______________ dalam memupuk ________________ dalam kalangan pelajar dan mewujudkan ________________ yang ___________________. Pelaksanaan kegiatan kokurikulum benar-benar memberikan kesan positif kepada __________________________________ yang diingini.

1.         Berikan maksud dilakukan secara sambalewa.


2.         Apakah kesan kegiatan kokurikulum terhadap modal insan yang ingin dilahirkan.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.         Bagaimanakah cara untuk menggalakkan pelajar-pelajar bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ringkasan
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tulis  ringkasan tentang manfaat menyertai pasukan pakaian seragam.
Kementerian Pelajaran mewajibkan setiap pelajar sekurang-kurangnya menyertai satu pasukan pakaian seragam di sekolah. Pasukan pakalan seragam seperti Pasukan Bulan Sabit Merah, Pergerakan Pengakap, Puteri Islam, dan Kadet Remaja memang wajar disertai oleh para pelajar _____________persatuan dan kegiatan sukan.
Menerusi aktiviti yang disertai, para pelajar dapat menambah ______________ mereka. Sebagai contohnya, apabila seseorang pelajar menyertai Pergerakan Pengakap, dia akan _______________ kepada cara untuk merawat ________________. Pengetahuan ini bukan sahaja dapat digunakan dalam kehidupan _____________ tetapi juga dapat __________________ dalam _______________________ dalam kelas. Penglibatan dalam aktiviti pasukan pakaian seragam juga bermakna seseorang pelajar dapat _____________________ masa dengan baik. Jika pelajar itu tidak mengikuti aktiviti yang diadakan itu, dia mungkin akan menggunakan masa itu untuk _________________________ dengan budak-budak yang nakal. Pergaulan yang tidak sihat memungkinkan pelajar itu __________________ dalam _________________________ seperti melepak dan menghisap rokok. Kegiatan tidak sihat ini akan ________________________ dan _____________________pelajar.
Penglibatan dalam aktiviti pasukan pakaian seragam juga dapat _________________ pelajar yang mempunyai __________. Sebagai contohnya, Pergerakan Pengakap akan mengadakan aktiviti _________________hutan. Aktiviti ini dapat membina __________________ dan melahirkan anggota pengakap yang tidak mudah ______________, berani __________________, dan tidak mudah ____________________. Seseorang pelajar menyertai pasukan pakaian seragam juga dapat menambah ___________ Aktiviti yang dijalankan oleh pasukan itu kadang-kadang bukan sahaja melibatkan anggota pasukan dan sekolah itu sendiri tetapi juga melibatkan anggota pasukan dan sekolah yang lain. Sebagai pelajar, _____________ dari sekolah-sekolah yang lain amat berguna untuk bertukar-tukar nota pelajaran dan pengetahuan.
Pelajar yang dilantik sebagai ketua pasukan dapat mengetahui ______________________. Dia dapat _________ untuk menjadi ______________ yang baik. Dia dapat mempelajari kemahiran _______________ dan _________________ tugas. Dia juga dapat belajar cara untuk menghadapi cabaran dan membuat keputusan. Semua kemahiran amat berguna dalam membentuk ______________________________________________ yang  tidak dapat dipelajari dalam kelas.
1 Apakah maksud rangkai kata jati diri?


2 Berdasarkan petikan, nyatakan dua ciri yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3 Pada pendapat anda, mengapakah banyak pelajar tidak berminat untuk menyertai kegiatan kokurikulum?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ringkasan
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan sukan dalam meningkatkan kecemerlangan murid.. (Pentingnya Sukan dalam Meningkatkan Kecemerlangan Remaja dan Pelajar’ (PMR 2011)
Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan ____________________ atau _______________ serta tenaga seperti berenang, permainan bola sepak, tenis, lumba lan dan sebagainya. Aktiviti ini dilakukan sebagai _________ pertandingan, hiburan atau untuk menyihatkan badan atau ___________. Sukan dapat meningkatkan ___________ murid. Individu yang mempunyai disiplin yang tinggi, mampu _________________ diri sendiri untuk ___________________________ yang ditetapkan. Disiplin juga _______________________ seseorang agar berkelakuan baik. Murid akan mematuhi arahan dan akur pada nasihat ibu bapa seperti menghormati orang yang lebih tua, bersopan santun dan taat pada agama.
Seseorang murid yang aktif dalam kegiatan sukan akan terdidik untuk ___________________  masa dengan __________ Dia akan menentukan masa untuk bersukan dan masa untuk belajar. Biasanya, murid-murid inilah yang akan memberikan perhatian yang sepenuhnya ketika ________________ dan ____________________ ________________. Majlis Sukan Negara (MSN) sedar bahawa sukan mampu ____________ insan yang sihat dari segi fizikal dan mental. Oleh sebab itu, MSN memberikan sokongan kepada kegiatan sukan dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang dijalankan di sekolah. Tidak cukup dengan itu, pihak Kementerian Belia dan Sukan telah bekerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina lebih banyak sekolah sukan seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil.
Bagi mencapai kejayaan dalam kehidupan, seseorang harus berfikiran ____________ dan mempunyai ______________ diri. Di samping itu, aktif bersukan membolehkan seseorang itu mempunyai ________yang sempurna untuk berfikir. Hal ini demikian kerana mereka akan berfikiran ______________untuk membuat ______________ dengan baik. Sukan juga ___________ semangat ____________ yang tinggi. Mereka sering ________________ bahu untuk membantu pasukan _____________ kejayaan. Murid yang aktif bersukan akan mempunyai semangat _____________ yang _____________. Mereka juga berupaya untuk menerima kegagalan secara ____________apabila _________________ dalam sesuatu pertandingan.
1.berikan maksud berganding bahu dalam petikan.

2.Bagaimanakah Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan membantu dalam mempertingkatkan pencapaian sukan dalam kalangan murid?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Sesetengah ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak mereka terlibat dalam aktiviti sukan.Mengapakah ini berlaku?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ringkasan
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ringkasan tentang pendekatan memperkasakan sukan.
Kementerian Pelajaran bercadang untuk _____________ dan ________________ semula ____________sukan peringkat sekolah rendah dan menengah dalam usaha mengembalikan ________________ sukan di negara ini. Usaha mengikuti beberapa negara luar seperti Australia yang mewajibkan sukan dan pendidikan jasmani _______________ ke dalam _____________ sekolah amatlah disanjung tinggi. Untuk mengatasi masalah kekurangan kemudahan sukan, untuk sementara waktu sekolah boleh ________________________ sukan dengan universiti berdekatan. Sebagai contoh, beberapa sekolah rendah atau menengah yang berdekatan dengan ___________________ atau kampus cawangan mana-mana institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di negara kita boleh mengguna pakai kaedah sama, sekurang-kurangnya bagi __________________kos _________________ prasarana sukan.
Kita tahu, ada sekolah yang tidak mempunyai kemudahan sukan tertentu dan dengan adanya kemudahan di kampus berhampiran, pelajar boleh ____________________ kemudahan berkenaan. Bagaimanapun. tidak semua universiti di negara kita ini mempunyai kemudahan sukan yang lengkap ________________ sukan bukanlah dijadikan keutamaan. Tindakan ini sebagai langkah sementara kerana Kementerian Pelajaran berhasrat ______________________prasarana sukan di sekolah-sekolah untuk memastikan pelajar dapat menggunakan kemudahan yang ada untuk ___________________________ pelajar dalam bidang sukan. Dalam tempoh 20 tahun belakangan ini, aktiviti sukan sekolah _________________________________ , sering ________________ berbanding dengan aktiviti lain, sekali gus ___________________ kegemilangan sukan yang pernah menjadi kebanggaan pelajar. Hasrat untuk menjadikan rakyat Malaysia _____________________pingat emas dalam ___________________ besar dunia seperti Olimpik tidak akan _________________ hasil sekiranya aktiviti sukan tidak diberikan perhatian _____________ oleh pihak  sekolah.
Berikutan itu, semua aktiviti sukan peringkat sekolah akan disusun semula supaya lebih teratur dan ____________dengan pelbagai program _____________________________. Kementerian mahu sekolah mengasingkan sukan daripada ______________ lain serta melantik ______________________________ menjaga pembangunan sukan sekolah. Kita percaya langkah itu berada di _____________________ kerana kegemilangan sukan seharusnya  bermula di peringkat awal bagi melahirkan ______________ pelbagai jenis sukan untuk negara pada masa akan datang. Kita sedar baru-baru ini ramai kecewa apabila Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) _______________________ acara sukan dalam kalendar tahunan 2010 tetapi Kementerian Pelajaran mengumumkan _____________________ RM89 juta bagi mengembalikan semula acara berkenaan.
Masalah yang dihadapi di sekolah ialah ketiadaan ______________________________ dan kebanyakannya adalah guru biasa yang ditugaskan __________________pelajar dalam pelbagai jenis sukan. Keadaan diburukkan lagi dengan __________ sekolah _________________________ yang berlebihan terhadap _____________ sehinggakan aktiviti sukan __________________. Pelajar pula ____________________ sukan sebagai aktiviti yang membuang masa, dengan anggapan waktu sebelah petang patut diisi dengan _________________kelas tuisyen. Bagaimanapun, kita mengharapkan ibu bapa berterusan menggalakkan anak-anak dalam aktiviti sukan yang dianjurkan di sekolah. Kementerian Pelajaran juga memutuskan pelaksanaan beberapa langkah bagi ___________________ pembangunan sukan di sekolah mulai tahun depan,termasuk memberi lima markah daripada 10 peratus markah yang ________________________ untuk kokurikulum. Sebelum ini. kegiatan kokurikulum sukan tidak diberikan _________ di sekolah. Bermula 2011, ____________ Satu  Murid Satu Sukan akan _________________     . Langkah-langah yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran tanpa ___________________waktu _______________________________ dan tidak ________________ keperluan untuk memanjangkan waktu ___________________________.
1.     Berikan maksud rangkai kata seolah-olah dipinggirkan.
__________________________________________________________________________________________
2.     Nyatakan sebab yang menjadi penghalang pembangunan sukan di sekolah.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.     Mengapakah ramai pelajar kurang gemar mengikuti aktiviti kokurikulum?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ringkasan
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dalam konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan,sukan merupakan antara wadah pelaksanaan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Pandangan yang skeptikal tentang sukan yang dikatakan tidak mampu membawa pelajar ke mana-mana selepas tamat persekolahan perlu diubah.

Jika dahulu, orang bersukan hanya menggunakan kekuatan kudrat semata-mata, namun kini dengan adanya program penyelidikan dan pambangunan dalam bidang sukan, sukan mampu menjadi industri yang bakal menawarkan pelbagai bidang pekerjaan seperti doktor sukan, pakar pemakanan sukan, ahli fisioterapi sukan, pengurus acara sukan, pemasar barangan sukan, jurulatih, dan pengadil.

Generasi muda wajar menunjukkan komitmen untuk memajukan bidang sukan.

Terdapat banyak persatuan sukan yang memerlukan modal insan yang mampu menjana idea-idea baharu bagi mengembangkan dan memantapkan kemajuan sukan negara.

Bersukan bukan sekadar untuk menyihatkan badan dan mengelak daripada ditimpa penyakit berbahaya, sebaliknya sukan dapat merapatkan tali persaudaraan dan mewujudkan dunia yang aman. Sukan juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan bijak menyusun strategi serta keberanian berada di barisan hadapan tatkala berlaku sebarang perbalahan.

Pada tahun 2010, Timbalan Perdana Menteri, Tan Seri Haji Muhyddin Mohd. Yassin yang juga Menteri Pelajaran mengumumkan peruntukan khas sebanyak RM89 juta bagi menampung kegiatan sukan di sekolah seluruh negara termasuklah menambahkan infrastruktur seperti padang. Kerajaan turut mewajibkan kegiatan sukan sebagai prasyarat kepada setiap pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Kerajaan komited kepada kepentingan sukan dalam membina generasi yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan perkembangan potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan modal insan yang seimbang daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Pada 1988, Dasar Sukan Negara telah digubal dengan menumpukan sukan massa dan sukan berprestasi tinggi.

Sukan massa merujuk kepada segala jenis sukan termasuk aktiviti rekreasi yang berbentuk fizikal dan penglibatannya terbuka kepada semua peringkat masyarakat. Pelbagai program yang melibatkan slogan “Malaysia Cergas” dijalankan oleh Majlis Sukan Negeri bagi menggalakkan penyertaan serta kesedaran masyarakat terhadap faedah bersukan dan rekreasi. Antara sukan massa termasuklah senam robik, karnival sukan, sukan rakyat, sukan air, larian 10 kilometer, larian keluarga, tarik tali, sukan mencabar dan sukan udara.
Sukan prestasi tinggi pula merujuk kepada sukan pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dasar sukan prestasi tinggi yang diselia oleh Majils Sukan Negara ini menekankan pencapaian kecemerlangan atlet pada tahap tinggi. Pengurusan sukan berprestasi tinggi terikat dengan peraturan dan syarat Persatuan Sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Oleh hal itu, sukan ini berpotensi menghasilkan atlet cemerlang untuk bersaing di persada dunia. Antara sukan berprestasi tinggi termasuklah bola sepak, hoki, badminton, skuasy, boling, gimnastik, akuatik dan atletik.
Kejayaan pembangunan sukan negara bermula dengan menggerakkan masyarakat aktif dalam sukan dan menjadikan sukan sebagai amalan dan budaya hidup. Hal ini ditumpukan kepada pendidikan sukan di peringkat sekolah. Sukan diajarkan secara formal di sekolah dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Sukan dijadikan kompenen penting dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK) yang bermatlamat menyediakan individu dengan pengetahuan fizikal serta penggunaan masa senggang dengan aktiviti yang berfaedah.

Sains sukan amat penting dalam aktiviti sukan. Contohnya sedari kecil, kita diasuh supaya meregangkan otot sebelum melakukan aktiviti permainan dan sukan. Aktiviti regangan ini dapat mengelakkan individu daripada kekejangan. lndividu yang memiliki ilmu sains sukan boleh menceburi kerjaya seperti jurulatih, ahli fisioterapi sukan serta perunding kesihatan makan dan pemakanan.

Di Vanvas, Perancis, telah diperkenalkan Pendidikan Harian Fizikal (DFE) untuk kanak-kanak sekolah rendah. Program ini meliputi sepertiga waktu pelajar di sekolah adalah waktu untuk mata pelajaran Sukan bagi meningkatkan perkembangan fizikal, mental, psikologi dan sosial kanak-kanak. Program yang sama juga dilaksanakan di Jepun, Kanada dan Australia. Hasilnya, kajian menunjukkan kanak-kanak yang menjalani aktiviti ini mempunyai tahap kecergasan yang baik, di samping konsep kendiri mereka lebih positif, sehingga mencatatkan keputusan yang baik dalam mata pelajaran lainnya.

Menyedari kepentingan sukan dalam membina generasi yang unggul, institusi pengajian tinggi di negara ini telah memperkenalkan beberapa jurusan pengajian berkaitan sukan. Antaranya termasuklah Program Sains Biokesihatan (di Universiti Malaya) dan Pengajian Sains Kesihatan (di Universiti Sains Malaysia). Bagi melahirkan warga penddik yang cenderung dalam dunia sukan pula, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Malaysia Sabah telah mewujudkan jurusan Pendidikan Sains Sukan.
Dalam Belanjawan 2011, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM365 juta kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk terus menggalakkan penyelidikan dan pembangunan sukan, memperbanyak penganjuran sukan antarabangsa, menyediakan kemudahan dan kepakaran untuk melahirkan atlet yang berdaya saing dan membangunkan sukan berprestasi tinggi. Selain itu, bagi memajukan sukan bola sepak dan melahirkan pemain bola sepak yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. kerajaan akan menubuhkan Akademi Bola Sepak di Pahang dengan peruntukan sebanyak RM2O juta.

Sukan ekstrem menjadi kegilaan anak muda di negara ini. Antaranya termasuklah papan selaju, basikal aksi, memanjat dinding, dan perlumbaan kereta kawalan jauh. Selain itu, tarian shuffle menjadi ikutan kebanyakan remaja. Pembinaan kompleks sukan ekstrem di Putrajaya misalnya, menunjukkan kerajaan komited dan prihatin kepada keperluan remaja. Keterujaan remaja dalam sukan ekstrem amat jelas apabila ada dalam kalangan mereka yang menganjurkan sendiri pertandingan sesama mereka.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxTpcnTwxuISfAWNf7L0FR4_ieAX4gJsO-8rcNK_Afu8vbeSi5  http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfVH0ImYaieFcj3OId-bUoUQlsqFwdoNyJ-8Yw2yGZER_AtbsyCghttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiluNKp1xX452oMItxHHebN6fHaSszYnt5MxGAsYUIXE5SY7h-kghttp://mygj.net/aramzani/wp-content/uploads/2010/06/RAM_3408.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGXy_ZHEhV1LEIbQdE8T8B-6CdgsplbpaH80y7CUMai4Yfyg9HMg
Mulai tahun 2011, Timbalan Perdana Menteri mengumumkan dasar  1 Murid 1 Sukan yang mewajibkan semua pelajar sekolah rendah dan menengah menyertai satu jenis sukan. Jawatankuasa sementara ditubuhkan bagi melaksanakan kajian serta memberikan kredit kepada pelajar yang menyertai sukan. Hal ini bagi mengubah persepsi ibu bapa yang menganggap kegiatan sukan tidak memberikan makna, sebaliknya lebih menekankan pencapaian akademik.

Bagi merealisasikan keberkesanan dasar in enam strategi telah digariskan, iaitu memberikan bantuan kewangan kepada sekolah, mewajibkan pembabitan pelajar dalam aktiviti sukan, mengenal pasti program sukan sekolah untuk dilaksanakan sepanjang tahun, menubuhkan Bahagian Sukan secara berasingan, elemen sukan dimasukkan dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dan mengenal pasti lima Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) untuk melatih guru sukan.

Institut Sukan Negara juga bertindak agresif dalam memasyarakatkan sukan, terutamanya dalam kalangan remaja. Antara program yang dijalankan dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri termasuklah Cari Juara Kelantan 2010, Cari Juara Sabah 2010, dan Kem Little Campas di Sabah 2010. Sukan yang diuji ialah wusyu, petanque,  menembak, sepak takraw, badminton, berbasikal, tinju, gimnastik, olahraga, angkat berat, gimrama dandan ping pong. Pemilihan atlet tersebut adalah berdasarkan komponen kecergasan fizikal dan kemahiran sukan spesifik yang bersesuaian dengan sukan yang diuji. Penekanan kepada sukan amat penting memandangkan kepentingannya dalam memacu agenda pembangunan negara. Banyak bakat sukan dapat dicungkil dalam kalangan remaja. Yang tidak kurang pentingnya, masalah sosial yang melanda remaja dapat ditangani secara positif. Secara implisit, penganjuran sukan ini juga menjadi salah satu daya tarikan pelancongan. Tidak mustahil, suatu hari nanti kita mampu melahirkan atlet bertaraf dunia sekiranya strategi yang betul dilaksanakan.
Latihan karangan
1.     Anda terpilih mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan dengan tajuk “Kepentingan Hidup Bersatu padu.”
2.     Semangat patriotik mesti dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia.
3.     Anda sebagai olagragawan sekolah dijemput untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk”kepentingan Bersukan”/ kepentingan menyertai kegiatan Kolurikulum”
4.     Apakah pendapat yang mengatakan bahawa ibu bapa memainkan peranan penting untuk membentuk sahsiah murni pada anak-anak mereka?
5.     Malaysia telah Berjaya menjadi tuan rumah kepada Sukan Komanwel yang merupakan salah satu sukan yang bertaraf antarabangsa. Tuliskan faedah-faedah yang dinikmati oleh Malaysia kerana menjadi tuan rumah kepada sukan bertaraf antarabangsa ini.
6.     Hubungan yang renggang dalam sesebuah keluarga boleh menyebabkan pelbagai gejala sosial.Perpaduan dalam keluarga ialah salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut.
7.     “Negara Bersih Rakyat Sihat” ialah slogan yang sering kita dengar, namun masih terdapat warganegara Malaysia yang kurang menghayati slogan ini.
8.     Ilmu seni mempertahankan diri wajar didedahkan kepada anak-anak kerana banyak faedah yang akan diperoleh. Bincangkan kebaikan mempelajari ilmu seni pertahanan diri.
9.     Peranan Ibu Bapa sangat penting dalam menentukankejayaan anak-anak dalam peperiksaan” . sediakan teks syarahan ini.
10.  Tuliskan sebuah cerpen bertemakan “Kasih Sayang Seorang Ibu Terhadap Anaknya.”
11.  Menyediakan teks syarahan “Sukan menyatupadukan Rakyat.”

No comments: